661912974

Informació

 

 

FOECID-ACPEP disposa d’una estructura formativa pròpia, en els Centres associats. Determinant la formació, la durada, la metodologia i nivells. Formació adaptada del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

.Té constituït un “Consell Pedagògic” que detecta les necessitats formatives del sector, recull propostes de programes, realitza estudis del mercat de treball i les seves necessitats, realitza estadístiques d’implantació professional i convenis de col·laboració amb empreses i entitats

 

Els alumnes provinents dels centres associats i un cop superada la seva formació se’ls fa entrega d’un Certificat de formació del nivell adquirit i un carnet gremial de “aptitud professional”.

FOECID-ACPEP realitza l’orientació i assessorament per a l’acreditació de les unitats de competència, per a la seva qualificació professional en el sector d’imatge personal. En aplicació del Reial Decret 1224/2009, així mateix l’organització disposa de 14 persones habilitades per a realitzar les funcions de “Orientació, Assessorament i Avaluació” per al reconeixement de les competències professionals adquirides per mitjà de l’experiència laboral i la formació no formal a llarg de la seva trajectòria professional a tot el territori Espanyol.

 

 

FOECID-ACPEP està estructurat en el Territori Nacional per “Delegacions Territorials” per donar una assistència de proximitat als professionals del sector, amb autonomia de gestió, recursos i responsabilitat en la seva protecció de dades d’associats.

Proporciona als professionals del sector reconeixement de “aptitud”, amb un carnet gremial. I pot procedir per persones HABILITADES, a l’  “orientació i assessorament” per al reconeixement oficial de la seva qualificació, a través de la seva trajectòria professional.

RECONEIXEMENT OFICIAL

A petició de l’ex-alumne / o professionals del sector i prèvia presentació a la Presidència de FOECID-ACPEP– , a partir del Model de Instància segons correspongui i desitgi l’interessat / da.

FOECID- ACPEP proporciona un Orientador oficial, perquè pugui establir-se un ITINERARI, a partir de tota la seva formació i experiència professional, en aplicació del Reial Decret 1224/2009 i es pugui establir el ASSESSORAMENT I AVALUACIÓ, per a la ACREDITACIÓ OFICIAL d’Unitats de Competència i obtingui el reconeixement oficial, i així ontener el Certificat de Professionalitat o el títol de Formació Professional.

 

 

 

FOECID-ACPEP Va fer Lliurament el dia 25 de gener del 2016, dels primers carnets gremials d’ “aptitud professional” corresponents a PERRUQUERIA  MASCULINA.

 

 

 

FOECID-ACPEP, disposa de persones HABILITADES, per exercir les funcions “orientació, assessorament i avaluació″ de reconeixent de les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral i la formació no formal a tot el territori Espanyol, d’acord amb el Reial Decret 1224 / 2009, de 17de juliol (BOE 205, de 25 d’Agost de 2009), en la família d’Imatge Personal.